Energiutredninger


Forskrift om energiutredninger
hadde tidligere bestemmelser som påla nettselskapene (områdekonsesjonærene) å utarbeide lokale energiutredninger. Bestemmelsene er erstattet av en informasjonsplikt:

§3. Informasjonsplikt:
Utredningsansvarlig etter §7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3.