Mengden skog er økende i Norge. Nettselskapene må derfor bruke stadig større ressurser på krevende linjerydding

Rydding av trær og vegetasjon langs linjenettet

PUBLISERT: 09.07.2018

Linjerydding, et viktig arbeid for å opprettholde sikker strømforsyning

Den årlige tilveksten av skog er stor og økende. Det er derfor behov for detaljerte ryddeplaner for å følge opp at linjetraséene i hele nettområdet holdes fri for vegetasjon og trær. 

Vi bruker årlig i størrelsesorden 5 millioner kroner på rydding langs våre linjer, et arbeid som skal forebygge strømbrudd pga. trær som faller inn på linjene.

Alle høyspentlinjer blir årlig befart med helikopter. Linjenettet blir også befart på bakken etter faste sykluser. Når vi befarer, registrerer vi både linjenes tekniske tilstand og vegetasjon som nærmer seg linjene. Ved bakkekontroll sjekker vi også stolper for skade og råte. Alle relevante punkter fra befaringene blir tatt inn i ryddeplanene.

Linjeryddingen utføres av innleide, profesjonelle firma.

Det planlegges noe lavspentrydding i Øyer i høst.

Mer om linjerydding her

Ei stor gran felles ved høyspentlinje på Tretten bakside

Linjerydding