Skogingeniør August Johan Evensen

Rasjonell linjerydding krever god skogkompetanse

PUBLISERT: 12.11.2019

Som ett av få nettselskaper i Norge har GE Nett ansatt skogingeniør


Varmere klima medfører at skogen langs og under våre luftlinjer vokser stadig raskere. Linjerydding langs luftlinjene er derfor et viktig og nødvendig arbeid, der skogkompetanse er sentralt for å rydde rasjonelt og riktig.

August Johan Evensen (29) er utdannet skogingeniør ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere erfaring som skogbruksleder, der han hadde utstrakt kontakt med både skogeiere og entreprenører.

Tidligere har innleide firma både administrert og gjennomført ryddearbeidet hos GE Nett. Med skogkompetanse i egen organisasjon forventer vi å kunne ivareta planlegging bedre og mer rasjonelt enn tidligere. Og vi ser allerede at den løpende dialog med innleide skogryddere er forbedret.

Terrenget, skogen og vegetasjonen i nettområdet varierer stort. Dette, sammen med økende årlig tilvekst gjør at oppfølging og forebygging blir et viktigere ledd i leveringssikkerheten.

Den skogfaglige kompetansen Evensen besitter vil brukes til å få en bedre oversikt over skog som har dårlig rotfeste, råteskader eller andre momenter som påvirker stabiliteten. Ut fra befaringer med helikopter, drone og til fots utarbeider han planer for hvordan skogen langs og under linjenettet best skal forvaltes. Målet er å forebygge strømbrudd pga. trær og vegetasjon som kommer i kontakt med linjenettet. Med denne bakgrunnen har GE Nett en solid kompetanse til å forvalte vegetasjonen rundt linjenettet sitt på en mer langsiktig og økonomisk lønnsom måte.

Evensens arbeidsoppgaver:
- Budsjettansvar – prioriteringer av rydding
- Utarbeide ryddeplaner
- Kontakt med grunneiere
- Utarbeide kontrakter for skogentreprenører
- Dialog med og oppfølging av skogryddere
- Håndtere avvik knyttet til vegetasjon i nettområdet

Mer informasjon om forskriftskrav og trefelling her.

Kjerneprøve av råteskadet tre

AJE Kjerneprove av rateskadet tre