Gebyr for manuell avlesning fra 1. januar 2019

PUBLISERT: 24.10.2018

Nettkunder med måler uten automatisk avlesing kan iflg. NVE belastes med et årlig gebyr.

Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har videre stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Dette går fram av brev fra NVE til Distriktsenergi.

Gudbrandsdal Energi Nett innfører derfor et gebyr som belastes alle nettkunder med strømmålere uten automatisk avlesning. Gebyret skal mellom anna dekke kostnader med registrering og validering av målerstander, booking av avtaler, korreksjoner samt årlig kontrollavlesning. Gebyret er fastsatt til 1625 kr/år inkl. mva og innføres fra 1. januar 2019. Beløpet er basert på et foreløpig estimat, og kan endres.

Alle aktuelle nettkunder er tilskrevet om det nye gebyret.

Vi minner samtidig om at alle nettkunder skal ha AMS-måler innen 1. januar 2019. Nettkunder som har levert legeerklæring skal også ha AMS-måler, men da med deaktivert kommunikasjonsenhet.