Standardavtale Privat


Som forbruker av strøm har du visse rettigheter og forpliktelser. Her får du en oversikt over de viktigste. Disse avtalene utgjør de fullstendige generelle bestemmelsene om nettleie og tilknytning som gjelder mellom deg og Gudbrandsdal Energi Nett, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.


Begreper

I forholdet mellom deg som kunde og Gudbrandsdal Energi Nett brukes noen begreper som du bør kjenne til:
Kraftleverandør: Selskap som omsetter eller selger elektrisk kraft til sluttbruker (kunde).
Kraftpris: Prisen på kraften du kjøper inkludert alle avgifter til staten (forbruksavgift og mva). 
Nettselskap: Det selskapet som eier og har ansvaret for linjenettet du benytter for å få strømmen transportert frem til din bolig.
Nettleie: Nettselskapet krever inn en leie for bruk av nettet til transport av strømmen til din bolig (e.l.)


Hvordan gå fram for å inngå avtale om nettleie og kjøp av kraft

Ved henvendelse til nettselskapet vil du få tilsendt nettleieavtale som normalt inngås skriftlig. Nettselskapet vil på forespørsel gi informasjon om hvilke kraftleverandører som er aktive i området. Du må selv velge kraftleverandør. Dersom du ikke inngår avtale med en kraftleverandør skal nettselskapet levere kraft til deg på grunn av sin leveringsplikt, såkalt ventetariff. Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyrere tariff og ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor straks kontakt med kraftleverandøren for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.


Rettigheter og ansvar

Nettdriften er en monopoltjeneste og staten kontrollerer nettselskapenenes virksomhet. Som kunde har du krav på en spenning på 230 V +/- 10 % i leveringspunktet. Dersom nettleien ikke betales i henhold til avtalte betalingsrutiner, har nettselskapet etter nærmere bestemte vilkår rett til å stenge ditt elektriske anlegg, jfr. standard avtale om nettleie. For øvrig vises til bestemmelsene i standard nettleieavtale og tilknytningsvilkårene.


Direkte kompensasjon

Ved spesielt lange avbrudd (over 12 timer) kan berørte nettkunder søke om direkte kompensasjon.


Klager
Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder. NVE har satt som vilkår for tildeling av omsetningskonsesjon at energiselskap som har forbrukerkunder som omfattes av forbrukerkjøpsloven må være tilknyttet en nemnd. Til nå har ca. 170 selskaper meldt seg inn i den nye Elklagenemnda. Gudbrandsdal Energi er en av disse. Elklagenemda behandler ikke klager fra næringsdrivende.


Tilknytning

Skal du bygge nytt hus, bygge på eller modernisere, kan du bli pålagt å betale
◦ tilknytningsavgift og/eller
◦ anleggsbidrag

Kontakt oss for å få nærmere informasjon om de bestemmelser som gjelder. Netteier avgjør hvor stikkledningen inn til din bolig el. skal legges, og hvilken dimensjon den skal ha. Dersom du ønsker en annen plassering av linje etc. enn det vi foreslår for deg, er det sannsynlig at du må dekke merkostnadene selv.


På din grunn

Netteier har rett til å kreve både fremføring og adgang for vedlikehold etc. til bygging av lavspenningsnett uten at du har krav på økonomisk kompensasjon. Hvis netteier vil bygge høyspenningsanlegg over din eiendom, kan det enten skje ved avtale eller ved ekspropriasjon og rettslig skjønn. Du har også rett til å uttale deg om hvor ledningen skal gå.


Flytte eller fjerne ledninger

Hvis du har behov for å flytte eller fjerne en stikkledning eller lavspenningsnett, kan du be om det. Vær oppmerksom på at du må betale omkostningene. Dersom ditt anlegg har vært frakoblet i mer enn 3 år, har netteier adgang til å fjerne stikkledningen og den del av lavspenningsdelen som går til din eiendom.


Si fra med en gang

Dersom det oppstår feil på anlegget ditt, må du straks underrette autorisert el-entreprenør eller netteier. Du må heller ikke bruke apparater og lignende som sjenerer den tekniske drift av nettet eller forstyrrer andre strømkunder. Netteier er ansvarlig for direkte skader og tap som kan knyttes til feil eller mangler ved strømleveringen, men netteier er uten ansvar dersom han ikke hadde mulighet til å forhindre skaden. Netteier er bare ansvarlig for indirekte skader og tap (følgeskader) dersom skaden er voldt ved uaktsomhet fra hans side. Du taper din eventuelle rett til prisavslag dersom du ikke gir netteier beskjed om en mangel ved strømforsyningen så fort som mulig etter at du ble klar over den. Merker du at spenningen begynner å bli dårlig, må du derfor ta kontakt med netteier straks. Du kan være berettiget prisavslag dersom netteier ikke klarer å rette på feilen innen rimelig tid. Du kan også kreve erstatning hvis feilen har ført til skade på ditt anlegg.


Strømtyveri

Dersom du på en urettmessig måte tilegner deg strøm, kan det bli å betrakte som tyveri. Det kan medføre erstatnings- og straffeansvar for deg.


Etterberegning

Netteier kan etterberegne deg inntil 3 år tilbake, eller du kan kreve godskriving for til sammen 3 år dersom det oppdages at måleren har registrert mer eller mindre enn det virkelige forbruket. Det samme kan gjelde dersom måleren ikke har virket. I slike tilfeller beregnes forbruket på grunnlag av ditt tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Det vil ikke bli gitt tilbakebetaling eller krevd tilleggsbetaling hvis målerkontrollen viser et avvik som er mindre enn 3 prosent. Dersom årsaken til feilen ligger hos netteier, kan det ikke kreves tilbakebetaling dersom du har vært i aktsom god tro. Om du har vært i god tro, bedømmes ut fra en vurdering av om du skjønte, eller burde skjønne, at det kunne være en feil med strømregningene. Feil på ditt eget utstyr kan du normalt ikke kreve refusjon for. Dette gjelder også dersom du - på grunn av en feil eller mangler på dine egne installasjoner eller ditt eget utstyr (for eksempel jordfeil), - har hatt et større strømforbruk enn du har kunnet nyttiggjøre deg.


Stenging av strømmen

Dersom du ikke betaler skyldig nettleie i forhold til betalingsfrist, kan netteier etter visse regler stenge anlegget ditt. Du har krav på skriftlig stengevarsel. Netteier skal gjøre deg oppmerksom på at du unngår stenging hvis du betaler innen 4 uker (2 uker for næringskunder), og at du må ta kontakt hvis du har betalingsproblemer. Du kan også få opplyst hvilke kostnader du må dekke hvis strømmen blir stengt. Hvis du ikke betaler, kan netteier stenge strømmen 28 dager etter betalingsfristen. Kraftleverandøren kan stanse etter 14 dager uten forutgående varsel hvis du ikke betaler innen betalingsfrist. Du må si ifra dersom en stenging vil medføre fare for liv og helse. Netteier må da utsette stengingen midlertidig. Du er fortsatt kunde og må betale faste kostnader selv om strømmen er stengt.


Betaling

Når du blir nettkunde kan du være i en slik situasjon at du må stille sikkerhet for at du betaler innen betalingsfrist. Det gjelder spesielle regler for når og hvordan netteier kan stille krav om sikkerhet. Netteier kan også kreve sikkerhet for å gjenåpne et stengt anlegg. Hvis du skal flytte og vil overføre abonnementet ditt, er det visse regler som gjelder for at du skal få tillatelse til dette.
Dersom en gjeld er opparbeidet sammen med andre, kan ingen andre i husstanden tegne ny kontrakt på samme anlegg uten å ta over gjelden. Nettleieavtalen (abonnementet) er normalt bindende for ett år. Hvis du flytter, eller av andre grunner ikke kan benytte nettet, kan du si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved manglende oppsigelse er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftsalget.


Ta gjerne kontakt med en av våre saksbehandlere dersom du har spørsmål, og hvis du vil vite mer, kan du se på  Standard avtale for nettleie og vilkår om tilknytning