AMS montasje 2016 - 2017

Oppdatering desember 2017:
OneCo Elektro, som har vært engasjert til å skifte våre strømmålere, avsluttet målermontasjen tidligere i høst. Vi skal skifte de resterende målerne selv, og pr. nå har vi igjen snaut 300 målere. Fleksibilitet hos våre nettkunder og et effektivt bookingsenter hos OneCo er viktige faktorer som har bidratt til at prosjektet ligger foran plan.

...... 

Under følger prosjektinformasjonen som ble utarbeidet ved oppstart av montasje tidlig i 2016:

 

Smart strom logo med tekst150pxInnen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha smarte strømmålere.

Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) innførte 1. generasjons automatisk strømmålere allerede i 2005/2006. Våre nettkunder kjenner derfor godt til hvordan automatisk avlesning av strømforbruket foregår. Disse strømmålerne har nå gjort jobben sin, og vi er nå klare til å skifte til 2. generasjons automatisk strømmålere, også kalt smarte strømmålere.

Smarte strømmålere vil gi våre kunder bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Systemet vil også gi kundene mulighet til å ta styringen over eget strømforbruk og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Innføring av smarte strømmålere skal være et lønnsomt prosjekt for både GE Nett og våre kunder. I første omgang skal de nye målerne bidra til en rasjonell innhenting og behandling av måleverdier i henhold til krav fra myndighetene. Dernest vil vi ta i bruk funksjonalitet for å rasjonalisere drift av strømnettet.

I løpet av 2016 og 2017 skal alle våre ca. 19.000 strømmålere skiftes. Dette er et stort prosjekt, som vil stille store krav til de involverte selskapene.

Under har vi forsøkt å samle informasjon som vi tror våre nettkunder vil ha behov for. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på post@genett.no eller tlf. 61 29 46 66.

Du finner også Smart strøm-informasjon på Energi Norges nettside nymåler.no.
Nymaler

Oppdatert kontaktinformasjon:
Bookingsenteret (se mer informasjon lenger nede) vil bruke kontaktinformasjon i vårt kundesystem.
Vi ber derfor om at våre nettkunder går inn på Min side og sjekker at din kontaktinformasjon er korrekt. Dette vil hjelpe oss i bookingarbeidet.

Myndighetskrav:
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller krav om at alle strømkunder i Norge skal ha smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det pågår tilsvarende prosjekter i hele Europa.

De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og bedre mulighet for automatisk styring av strømforbruket. 
Her finner du mer informasjon fra NVE.

AMS vs. Smart strøm:
Myndighetene har foreløpig valgt å bruke begrepet AMS, som nevnt over. AMS-systemet legger til rette for en omfattende modernisering av strømnettet, noe som vil komme både nettselskaper og kunder til gode.

Vi tror Smart strøm er et mer forklarende begrep enn AMS, noe som også samsvarer med internasjonal begrepsbruk. Der brukes "smart" som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømsystemet, bl.a. "smart metering" og "smart grid".

Hvem leverer det nye målersystemet?
Våre nye strømmålere og det tilhørende innsamlingssystemet leveres av selskapet Kamstrup AS.

Hvem skifter strømmålerne?
GE Nett har engasjert det norske selskapet OneCo Elektro AS til å skifte strømmålerne. OneCo har spesialisert seg på skifte av strømmålere og har solid erfaring og kompetanse om dette.

Når blir strømmålerne skiftet?
Målerne blir skiftet i perioden mai 2016 - desember 2017. Vårt nettområde er delt i 9 delområder, som vist på kartet under.
Montasjeperiodene er planlagt slik:
Område 1: mai - juli 2016
Område 2: juni - september 2016
Område 3: september - desember 2016
Område 4: november 2016 - februar 2017
Område 5: januar - april 2017
Område 7: mars - juni 2017
Område 8: mai - august 2017
Område 9: august - oktober 2017
Område 6: oktober - desember 2017

GE Nett vil sende informasjonsbrev til alle nettkunder i forkant av montasjeperioden i hvert enkelt delområde.

AMS utrulling kart 

Hvordan gjennomføres målerskiftet?
OneCo har et eget bookingsenter, som vil kontakte våre nettkunder og gjøre avtale om skifte av målerne. Bookingsenteret vil bruke kontaktinformasjon i vårt kundesystem.

Vi ber derfor om at våre nettkunder går inn på Min side og sjekker at din kontaktinformasjon er korrekt. Dette vil hjelpe oss i bookingarbeidet.

OneCo vil normalt sende informasjon på SMS i forkant av målerbyttet med forslag til tidspunkt for å bytte måler hos deg. Passer tidspunktet sender du svar «OK» på SMS. Passer ikke tidspunktet sender du svar «Kontakt» på SMS, og OneCo vil kontakte deg for å avtale et annet tidspunkt. Kunder som ikke kan nås med SMS vil fortrinnsvis bli oppringt av OneCo. Der kontakt ikke oppnås vil kunden motta informasjon per brev.

Montørene fra OneCo vil bære ID-kort utstedt av GE Nett, og skal fremvise dette uoppfordret når de kommer til deg. Montørenes arbeidstøy vil ha OneCos profilering.

For å skifte måleren, må OneCo sin montør ha tilgang til sikringsskapet ditt. Jobben vil normalt ta ca. 30 minutter, og montøren må ta strømmen i ca. 10 minutter.

Det skal være minst én voksen person (over 18 år) til stede, med mindre annet er avtalt med nettkunden.

Hva er forskjellen på dagens strømmåler og den nye strømmåleren?
De nye strømmålerne er mer avanserte enn dagens strømmålere. De fleste målerne, med unntak av målere på store anlegg, sender i dag en måleravlesning pr. uke. De nye målerne registrerer måleravlesninger hver time. Måleravlesningene samles opp og hentes inn 4 ganger i døgnet (hver 6. time). De nye målerne gir mulighet for tilleggstjenester hvor nettkundene selv kan følge med på eller styre eget forbruk.

I tillegg til kravene NVE stiller til de nye målerne har GE Nett, som de fleste andre nettselskaper, lagt stor vekt på at AMS-systemet skal ha god funksjonalitet som vil være nyttig for drift og planlegging av distribusjonsnettet. Dette vil på sikt føre til en mer rasjonell drift og raskere feilretting.

Hvordan overføres informasjonen fra strømmåleren?
Informasjonen overføres trådløst fra hver måler til vårt sentralsystem. Det vil derfor i de fleste tilfeller bli montert en antenne utenfor sikringsskapet. Se eksempelbildet under, hvor antenne er montert på sikringsskapets høyre side.

For å ivareta kravene til datasikkerhet er all informasjon kryptert.

Smartstrom20sikringsskap20med20maler20og20antenne20med20ramme

Eloverfølsomme:
I AMS-forskriften er det inntatt en bestemmelse om at "Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom .... installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker." NVE har utdypet nevnte bestemmelse med at eloverfølsomme kan søke om å ikke få installert ny måler.

Eloverfølsomme kan altså med henvisning til ovennevnte søke GE Nett om å ikke få installert ny strømmåler. Legeerklæring må vedlegges slik søknad.

Slå av strømmen:
Dersom du slår av strømmen ved å ta hovedsikringen, mister vi kontakt med strømmåleren. Det betyr at vi ikke klarer å hente inn måleravlesning. Har du behov for å skru av strømmen, vil det være en stor fordel om du gjør dette ved hjelp av den innebygde bryteren i strømmåleren. Det gjør du på følgende måte:

Trykk gjentatte ganger på målerens venstre knapp til det står DCON i høyre hjørne på displayet. Deretter holder du knappen inne i 6 sekunder inntil du hører et tydelig klikk. Dioden på måleren skal da blinke rødt og strømmen er slått av (strømmen sendes ikke videre fra måleren og inn i anlegget, noe som innebærer at ditt anlegg ikke forbruker strøm.)

Skru på strømmen: 
Når du har slått av strømmen ved hjelp av strømmåleren, blinker dioden på måleren rødt. Trykk på venstre knapp (korte trykk) inntil det ikke står DCON i displayet. For å skru på strømmen, holder du venstre knapp inne i 6 sekunder inntil du hører et tydelig klikk. Dioden på måler vil begynne å blinke gult. Dette indikerer at strømmen er på og du kan bruke anlegget ditt som normalt.

Se brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

 

 

 

 

 

Relaterte sider