Plusskunder

Solceller GE OyerOm plusskunde-ordningen:
En plusskunde er en nettkunde som har installert utstyr for kraftproduksjon (f.eks. solcelleanlegg), og som i perioder produserer mer strøm enn han selv bruker. Solcellepanel på taket er det mest vanlige, men det finnes også andre muligheter, som f.eks. vindmøller.

Det er kraftleverandøren du kjøper kraft fra som vil kjøpe overskuddskraften fra deg. Som en midlertidig ordning fram til Elhub er i drift kan også nettselskapet kjøpe overskuddskraften. (Se nærmere informasjon om Elhub lenger nede).

Alle nettselskap er forpliktet til å inngå tilknytnings- og nettleieavtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde.

Under finner du mer informasjon om plusskundeordningen.

Hvem kan bli Plusskunde?
Alle nettkunder kan bli plusskunde, men det kreves at de maksimalt leverer inn 100 kW i strømnettet til nettselskapet. Overskrides 100 kW, regnes man som ordinær kraftprodusent og faller utenfor plusskundeordningen.

Hvordan bli Plusskunde?
Når du har funnet ut hvilken teknologi som skal produsere strømmen for deg, tar du kontakt med en registrert elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget. Dette bør du gjøre FØR du eventuelt går til innkjøp av materiell og utstyr.

Det må inngås en egen avtale med Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett). Denne skal regulere tekniske krav til utstyr som skal installeres, samt bestemmelser om nettleie og avregning av produksjonen. (Se punktet Avtale med nettselskapet lenger nede)

Anlegget må forhåndsmeldes, installeres og ferdigmeldes av en elektroinstallatør. Elektroinstallatøren vil også kunne hjelpe deg med å fylle ut avtalen som skal gjelde mellom deg og GE Nett.

Etableringskostnader:
Er anlegget ditt (f.eks. huset) koblet til strømnettet og hovedsikringen er stor nok for å mate overskuddsproduksjonen inn på strømnettet, vil det normalt ikke komme etableringskostnader mot GE Nett. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan GE Nett kreve at du betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Er anlegget/huset ikke tilknyttet strømnettet ennå, vil dette da bli regnet som en nytilknytning

Som Plusskunde må du dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til elektroinstallatøren.

Målere som brukes i dag (AMS-målere) kan måle både forbruk og produksjon. Det vil derfor ikke komme ekstra kostnader til måler og målermontasje.

Nettleiekostnader:
Som nettkunde betaler du nettleie ut fra sikringsstørrelse. Se nettleieprisene for privatkunder og næringskunder. Er du i tillegg Plusskunde, kan det komme kostnader i forbindelse med innmating av kraft.

En innmatingstariff for produksjon består vanligvis av to ledd:
Fastledd:
I plusskundeordningen er man fritatt for å betale fastledd for innmating.
Energiledd:
Energileddet er ment å dekke tapskostnader kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt. Dersom energileddet er negativt betyr det at Plusskunden får betalt for å levere strøm inn i nettet. Er det positivt må Plusskunden betale.

Inntil videre kommer vi ikke til å beregne energiledd for innmating av produksjon fra Plusskunder. Vi kan imidlertid ikke utelukke at vi etter hvert starter med avregning av energiledd.

Oppsummert; Som Plusskunde er du fritatt for å betale fastledd for innmating. Inntil videre vil vi heller ikke avregne energiledd.

Hva tjener jeg som Plusskunde?
Kraften du selv produserer, dekker en del av ditt eget forbruk. For dette forbruket vil du spare nettleie, forbruksavgift, enovaavgift, kraftpris og elsertifikat.
Produserer du i perioder mer strøm enn du selv bruker, vil du få betalt for det fra din kraftleverandør dersom du har inngått avtale om det.

Dersom din kraftleverandør ikke kan kjøpe overskuddskraft fra deg, kan vi kjøpe overskuddskraften til områdepris (Oslo) time for time minus 1 øre/kWh. Se prisinformasjon hos Nordpool.

Etter at Elhuben er i drift, er det kun kraftleverandøren du har avtale med som kan kjøpe din overskuddsproduksjon. Oversikt over kraftleverandører finner du på strompris.no.

Hva er Elhub og når vil den være i drift?

Elhub er navnet på den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet, se Elhub.no. Statnett skal håndtere denne store databanken, der blant annet all informasjon om strømforbruk og -produksjon i Norge skal lagres.

Elhub skulle etter opprinnelige planer allerede vært i drift, men oppstart har blitt utsatt flere ganger. Elhub vil tidligst settes i drift første kvartal 2018.

Ditt strømforbruk registreres hver time av en automatisk strømmåler (AMS). Informasjon om ditt samlede forbruk og eventuelt overskuddsproduksjon overføres til GE Nett og videreføres inn til Elhub.

Data fra foregående døgn skal være tilgjengelige i Elhub hver morgen innen kl. 09:00. Kraftleverandøren din vil da umiddelbart få tilgang til forbruket, uavhengig av hvor denne er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter m.m. Kundene vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Se Elhub sin informasjonsvideo på Youtube.

Kan jeg levere overskuddskraften til naboen?
En plusskunde kan ikke levere overskuddsproduksjonen fysisk til nabo eller andre nettkunder.

Det er kun din kraftleverandør (eller nettselskapet inntil Elhub er i drift) som kan kjøpe overskuddsproduksjonen.

Avtale med nettselskapet:
Avtale med Gudbrandsdal Energi Nett AS omfatter følgende dokumenter:
Avtalegrunnlaget er under revisjon og blir gjort tilgjengelig når det er klart