Fakturering


Faktureringsrutiner:

Våre kunder kan motta faktura på nettleie som eFaktura, e-Postfaktura, vanlig giro eller fakturert sammen med kraft fra en kraftleverandør. 

Felles regning for nettleie og kraft:
Alle kraftleverandører kan inngå avtale med GE Nett om såkalt «Gjennomfakturering». Det innebærer at faktura på nettleie ikke sendes direkte til kunde, men sendes til kundens kraftleverandør. Nettleien blir derved fakturert sammen med kraft, på én faktura. Kraftleverandør plikter å gjøre fakturaunderlaget fra GE Nett tilgjengelig for kunde, f.eks. på kraftleverandør sine internettsider.  

Separat regning for nettleie og kraft:
Ved levering av kraft fra GE Nett, såkalt leveringsplikt, eller hvor kraftleverandør ikke har inngått avtale om gjennomfakturering vil kunde motta faktura direkte fra GE Nett. Fakturaen vil da være i form av enten eFaktura, e-Postfaktura eller vanlig giro.

Nærmere beskrivelse om betalingsmåtene finnes her. Betalingsinformasjon som kontonummer og annet finnes her

Når kommer fakturaen?
Nettleie avregnes normalt hver måned og faktureres etterskuddsvis. Fastbeløpet beregnes fram til neste avregningstidspunkt.

Fakturaer sendes vanligvis ut i første halvdel av måneden. Betalingsfrist er normalt 14 dager etter fakturadato. Ved gjennomfakturering vil det være kraftleverandørs faktureringsrutiner som bestemmer når og hvor ofte du mottar faktura.

Måleravlesning:
De aller fleste nettkunder hos GE Nett slipper å lese av strømmåleren. GE Nett leser av automatisk minimum ved månedsslutt. De fleste målere leses nå av hvert døgn med oppløsning på målerstand pr. time.

Nettkunder som ikke har fått automatisk strømmåler må lese av strømmåleren og sende inn avlesningen til oss. Disse vil få beskjed om når avlesning skal skje.

Betalingsmislighold:
NB! Nettselskapene har etter forbrukerkjøpsloven §48a frakoplingsrett (stengerett) for kunder med vesentlig betalingsmislighold. Dette omfatter også kraft levert på leveringsplikt (ventetariff). Du finner mer informasjon om temaet her.