FaktureringVåre kunder kan motta faktura på nettleie som eFaktura, e-Postfaktura, vanlig giro, AvtaleGiro eller fakturert sammen med kraft fra en kraftleverandør. 

Felles regning for nettleie og kraft
Alle kraftleverandører kan inngå avtale med Gudbrandsdal Energi Nett om såkalt «Gjennomfakturering». Det innebærer at faktura på nettleie ikke sendes direkte til kunde, men sendes til kundens kraftleverandør. Nettleien blir derved fakturert sammen med kraft, på én faktura. Kraftleverandør plikter å gjøre fakturaunderlaget fra Gudbrandsdal Energi Nett tilgjengelig for kunde, f.eks. på kraftleverandør sine internettsider.  

Separat regning for nettleie og kraft
Ved levering av kraft fra Gudbrandsdal Energi Nett, såkalt leveringsplikt, eller hvor kraftleverandør ikke har inngått avtale om gjennomfakturering vil kunde motta faktura direkte fra Gudbrandsdal Energi Nett. Fakturaen vil da være i form av enten eFaktura, e-Postfaktura, AvtaleGiro og/eller vanlig giro.

Nærmere beskrivelse om betalingsmåtene finnes her. Betalingsinformasjon som kontonummer og annet finnes her

Når kommer fakturaen?
Nettleie avregnes normalt hver måned og faktureres etterskuddsvis. Fakturaer sendes vanligvis ut i første halvdel av måneden. Betalingsfrist er normalt 14 dager etter fakturadato. Ved gjennomfakturering vil det være kraftleverandørs faktureringsrutiner som bestemmer når og hvor ofte du mottar faktura.

Måleravlesning
De aller fleste nettkunder hos Gudbrandsdal Energi Nett slipper å lese av strømmåleren. Gudbrandsdal Energi Nett leser av automatisk minimum ved månedsslutt. De fleste målere leses nå av hvert døgn med oppløsning på målerstand pr. time. Nettkunder som ikke har fått automatisk strømmåler må lese av strømmåleren og sende inn avlesningen til oss. Disse vil få beskjed om når avlesning skal skje.

Betalingsmislighold
Nettselskapene har etter forbrukerkjøpsloven §48a frakoplingsrett (stengerett) for kunder med vesentlig betalingsmislighold. Dette omfatter også kraft levert på leveringsplikt (ventetariff). Du finner mer informasjon om temaet her.