Erstatningsansvar

 

Den som skader Gudbrandsdal Energi Nett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Den som uaktsomt skader linjer, kabler eller annet utstyr, vil bli fakturert for kostnadene med reparasjon (Skadevolder). Fører skaden også til strømbrudd hos nettkunder, vil skadevolder ved førstegangs hendelse få skriftlig advarsel. Advarselen beskriver konsekvensen med fakturering av både reparasjons- og KILE-kostnader ved ny uaktsom hendelse. KILE-kostnader beregnes etter en modell som er fastsatt av NVE. Denne kostnaden beregnes med hensyn til hvilke kunder som er berørt og tid på døgnet-/ året og kan være i størrelsesorden fra 100 000 kroner og oppover avhengig av området som er berørt av strømbruddet.

Med uaktsomhet menes at man starter arbeid som skader linjer, kabler eller utstyr uten å ha varslet Gudbrandsdal Energi Nett på forhånd. Uaktsom handling er også når man bryter instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til avstandskrav til luftlinjer, utstyr eller påviste kabler i grunn.