Arbeid og sikkerhetsavstander


Sikkerhet kranbil og hoyspentDet vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom f.eks. en kran eller en wire kommer for nær en høyspentlinje. Overslag vil kunne skje uten direkte berøring av linjen. GE Nett skal derfor alltid kontaktes når det skal foregå arbeid nær en linje.

Det anbefales at GE Nett kontaktes hvis anleggs-aktiviteter skal foregå i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter.

Tiltak for å unngå utilsiktet berøring:
Tiltak for å unngå utilsiktet berøring kan være:
- samarbeid mellom GE Nett og maskinbruker
- samarbeid for å finne løsningern gor begge parter som gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå ulykker
- hensiktsmessig sperreanordning på maskinen som skal stoppe en utilsiktet manøvrering fra føreren
- hensiktsmessige avsperringer
- fastsetting og markering av sikkerhetsavstand
- utkobling
- bruk av maskiner med mindre høyde
- eksakte påvisninger av kabler
- nødvendig og relevant opplæring av maskinfører

Sikkerhet sikkerhetsavstander og hoyspentSikkerhetsavstander:
I forbindelse med arbeid nær ved elektriske anlegg (spesielt høyspenningsanlegg) må man være oppmerksom på følgende avstandskrav til ikke berøringssikre anlegg.
Kravene er fastsatt i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).
Minsteavstand i luft:
Avstand hvor det er fare for overslag i luft. Avstanden øker med spenningen.
Risikoavstand:
Avstand hvor mennesker og redskap ikke under noen omstendighet skal komme innenfor bed arbeid. Avstanden er spenningsavhengig.
Sikkerhetsavstand:
Tillatt arbeidsposisjon. Avstanden fastsettes av Leder for sikkerhet (GE Nett sin representant) ut fra erfaring og skjønn.
Varslingsavstand:
Horisontal avstand på 30 meter fra elektriske anlegg. Dette er en anbefalt avstand hvor GE Nett skal kontaktes når aktiviteter skal foregå innenfor denne sonen.

Erstatning ved skade:
Den som skader GE Nett sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig.

Den som uaktsomt skader linjer, kabler eller annet utstyr slik at det blir strømbrudd hos nettkunder, vil få skriftlig advarsel som beskriver konsekvensen med fakturering av både reparasjons- og KILE-kostnader ved ny uaktsom hendelse. KILE-kostnader beregnes etter en modell som er fastsatt av NVE. Denne kostnaden beregnes med hensyn til hvilke kunder som er berørt og tid på døgnet-/ året og er i størrelsesorden fra 100 000 kroner og oppover avhengig av området som er berørt av strømbruddet.

Med uaktsomhet menes at man starter arbeid som skader linjer, kabler eller utstyr uten å ha varslet GE Nett på forhånd. Uaktsom handling er også når man bryter instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til avstandskrav til luftlinjer, utstyr eller påviste kabler i grunn.